Wingman

Wingman is een onafhankelijk bureau voor ondernemingswaardering. Wingman kent als geen ander de omstandigheden die de waarde van een onderneming of aandelenpakket kunnen beïnvloeden. Wingman komt altijd tot een afgewogen en onderbouwd waardeoordeel.

Wingman waardeert in uiteenlopende situaties:

Wingman waardeert bij geschillen. Denk aan ruzies tussen aandeelhouders, echtscheidingsprocedures, interpretatieverschillen van overeenkomsten of het vaststellen van geleden economische schade. Wingman treedt op als partijadviseur of onafhankelijk deskundige, al dan niet door de rechterlijke macht benoemd.

Wingman waardeert bij koop en verkoop. Bijvoorbeeld bij fusies, overnames of een management-buy-in of buy-out. En met een fairness opinion beoordeelt Wingman de redelijkheid van een eerder overeengekomen prijs.

Wingman waardeert voor fiscale doeleinden. Onder andere bij herstructureringen van holdingstructuren, overdrachten van activa ten behoeve van het kunnen benutten van verliescompensatie of overdrachten binnen de familiekring waarbij afstemming met de fiscus nodig is. Wingman waardeert ook immateriële activa ten behoeve van verplaatsingen binnen een concern om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillen tussen de internationale fiscale regimes.

Wingman waardeert voor boekhoudkundige doeleinden. Voor ondernemingen waar waarderen van activa (zoals bijvoorbeeld Goodwill) tegen Fair Value verplicht is, bijvoorbeeld beursfondsen, voert Wingman de jaarlijkse impairment test uit. En soms ook de purchase price allocation bij de voorafgaande transactie.

Wingman bouwt financiële rekenmodellen. Wingman ondersteunt ondernemers met financiële rekenmodellen, bijvoorbeeld voor het doorrekenen van strategische plannen en financiële businesscases. Of om verwachte ontwikkelingen van liquiditeit, resultaat en vermogen inzichtelijk te maken.