Economische schade

Een wanprestatie of onrechtmatige daad kan leiden tot economische schade, doorgaans in de vorm van vermogensschade of schade uit gederfde winst of opbrengsten. Wat bepaalt de omvang van de schade?

Omvang schade

Als de causaliteit tussen de actie en de daaruit voortkomende schade aanwezig is, moet de schade worden vergoed. Dan rijst dus de vraag wat de omvang van de schade is. Vaak wordt dat bepaald door de veronderstelde situatie zonder de schadeveroorzakende actie af te zetten tegen de werkelijkheid. Het verschil is de schade die is geleden. Vaak worden deze economische schadeberekeningen uitgevoerd ter ondersteuning van en in samenwerking met advocaten in een procedure.

Voorbeeld casus

Een handelsonderneming heeft een contract gesloten voor een bepaalde termijn met een afnemer en koopt in bij een buitenlandse leverancier. De afnemer besluit op enig moment direct met de buitenlandse leverancier zaken te doen en koopt de goederen niet meer bij de handelsonderneming. Deze claimt schade als gevolg van het niet nakomen van het contract en wordt door de rechter in het gelijk gesteld. Ter bepaling van de gederfde kasstromen schakelt de rechter vervolgens Wingman in. Onze analyse kan bindend zijn, waarna de afnemer gehouden is om de handelsonderneming schadeloos te stellen voor het door ons bepaalde schadebedrag.

Vermogensschaderapport

Wingman Business Valuation treedt bij vraagstukken omtrent economische schade veelvuldig op als partijadviseur of onafhankelijke deskundige. Een door ons uitgevoerd schadeonderzoek gaat veel verder dan het uitvoeren van een berekening. De uitgangspunten en de redeneertrant van een schadeberekening worden altijd gedegen onderbouwd en gedocumenteerd in een vermogensschaderapport.

Geregistreerde experts

Een aantal experts van Wingman is ingeschreven bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (www.lrgd.nl) en bij DIX, het deskundigenregister dat door de rechterlijke macht wordt gehanteerd.