Fairness opinion

Bij een fairness opinion wordt beoordeeld of de waarde en de condities van een transactie ‘fair’ zijn. Van belang is dat de overeengekomen prijs in overeenstemming is met de onderliggende waarde van de onderneming. Als onafhankelijk waarderingsexpert voert Wingman regelmatig fairness opinions uit.

Fairness opinion bij transacties

Door de toenemende druk van investeerders en regelgeving zijn besturen en toezichthouders van ondernemingen zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheden. Het bij een transactie initiëren van een fairness opinion door een onafhankelijke waarderingsexpert biedt hierbij veel ondersteuning. Naast de beoordeling of een voorgenomen transactie zinvol lijkt, wordt een fairness opinion dus ook gebruikt met het oog op het beperken van de juridische aansprakelijkheid. Vaak worden dergelijke fairness opinions in opdracht van de raad van commissarissen afgegeven. Ze kunnen worden afgegeven bij de besluitvorming van een (gedeeltelijke) verkoop van een onderneming, maar het kan ook bij de aankoop van een onderneming nuttig zijn. Zeker als er grote belangen spelen en de transactie van invloed is op de continuïteit van de onderneming, is een fairness opinion zeer zinvol. Wij hebben jarenlange kennis en ervaring opgebouwd op dit gebied.

Wij werken niet met een succes fee

Fairness opinion wordt ook door ondernemingen gebruikt om de waarde-indicatie van een transactieadviseur te toetsen. In tegenstelling tot deze adviseurs werkt Wingman Business Valuation niet op basis van een succes fee. Wij hebben dus geen belang bij het wel of niet doorgaan van de transactie. Dat maakt ons een sterke en onafhankelijke waarderingsexpert bij fairness opinions.