Management Buy Out (MBO)

Bij een Management Buy Out (MBO) koopt het zittende management (een deel) van de aandelen van de huidige aandeelhouder(s). Dit lijkt een ‘normale’ transactie, echter er doet zich een bijzondere situatie voor. Het management heeft nu namelijk een dubbele pet op: het voert enerzijds het beleid in de onderneming, anderzijds is het nu ook de potentiële koper in de MBO. Om een ‘faire waardering’ te kunnen bepalen is het gewenst om een meerjarenprognose op te stellen. Soms doet een aandeelhouder een beroep op het management of zijn financieel directeur om hem hierbij te assisteren. De vraag is nu: geeft het management een realistische prognose af aan de aandeelhouder? Of zal het conservatief in de prognoses zijn om de prijs die zij zelf moet betalen neerwaarts te beïnvloeden?

Waarderen bij een Management Buy Out

De waarderingsmethodieken bij een Management Buy Out zijn niet anders zijn dan bij andere waarderingen. Wel is het voor de aandeelhouder nóg meer van belang om kritisch naar de prognoses van het management te kijken. Wellicht moeten (meerdere) scenario’s geanalyseerd worden. Dat geldt ook voor het management: wat zijn de prognoses bij voortgezet beleid onder de huidige aandeelhouder? En wat zijn de prognoses als het huidige management zelf aandeelhouder is? Daarnaast zal bij een Management Buy Out, naast de waardering, ook een betaalstructuur en de financierbaarheid van de overnameprijs van belang zijn.

Wat wij voor u doen

Wij ondersteunen zowel de aandeelhouders (verkoper) als het management (koper) bij het in kaart brengen van de prognoses en het maken van de vertaalslag naar de waardering. Ook treden we in Management Buy Out transacties als onafhankelijke waarderingsdeskundige voor beide partijen gezamenlijk op. Hierbij is dan onze waarderingsanalyse het startpunt voor de verdere transactie-onderhandelingen. Wij fungeren als kritische sparringpartner met als doel inzage te geven in de ‘fair value’ van de ondernemingen. Onze rapportages zijn transparant en to-the-point. Hiermee is het voor een ieder duidelijk hoe tot de waarde-uitkomst wordt gekomen en wat de daarbij gehanteerde uitgangspunten zijn. Zo kunnen discussies over de prijs gefundeerd worden gevoerd.