Privacy

Privacyreglement Wingman Business Valuation B.V.
Versie mei 2018

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming);

Wingman: Wingman Business Valuation B.V.;

Gegevens: privacygevoelige persoonsgegevens.

1.  Toelichting op het Reglement

Wingman mag de Gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Wingman de plicht om haar klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee Gegevens door
 • Wingman worden verwerkt;
 • Te melden wie de Gegevens kunnen inzien;
 • Voor het verwerken van bepaalde Gegevens toestemming te vragen.

Wingman vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Wingman in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw Gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke Gegevens Wingman expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.  De Gegevens die Wingman gebruikt en het doel van het gebruik

Wingman verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Wingman, een werknemer van Wingman bent of anderszins contact met ons opneemt of heeft opgenomen (dan wel met een van onze medewerkers). Wingman verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van werknemers en managers verwerken wij daarnaast BSN-nummer en een kopie ID-bewijs. Daarnaast verwerken wij documenten die u met ons deelt waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen. Wij rapporteren mogelijk op geaggregeerd niveau over deze Gegevens, bijvoorbeeld omtrent salariskosten per functiegroep.  Deze Gegevens stellen ons in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met Wingman sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • Onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wingman verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Wingman-organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Wingman met u heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Wingman verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de Gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Wingman worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Wingman beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging kent de volgende onderdelen:

 • Iedere persoon werkzaam voor Wingman heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • De personen werkzaam voor Wingman hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Wingman verstrekte persoonsgegevens;
 • Wingman heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wingman hanteert een termijn van zeven jaar na afronding van onze opdracht, waarna de Gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Wingman zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.  Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van Gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw Gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de Gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de Gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw Gegevens te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email via info@wingman.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Wingman. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Wingman opnemen en probeert Wingman een passende oplossing te vinden.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Wingman ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.